Všeobecné zmluvné podmienky pre účasť na zájazdoch CK RUNTOUR s.r.o.

1. Úvodné ustanovenia

Pre účely týchto zmluvných podmienok sa rozumie:

CK RUNTOUR s. r. o. – cestovná kancelária so sídlom Parcelná 18, 821 06 Bratislava zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 86384/B, IČO 46946608, poskytujúca služby v oblasti cestovného ruchu a zabezpečujúca organizáciu zájazdov prostredníctvom portálu www.obehnisvet.sk (ďalej len „CK”),

Klient – fyzická alebo právnická osoba, ktorá má záujem o zájazd organizovaný CK,

Portál – internetová stránka www.obehnisvet.sk,

Zmluva – zmluva o obstaraní zájazdu uzatvorená medzi CK a klientom a na základe ktorej CK poskytne zájazd všetkým účastníkom určených klientom prostredníctvom rezervačného formuláru portálu (ďalej len „Zmluva”).

2. Rezervácia

2.1 Pre vykonanie rezervácie klient vyplní rezervačný formulár na portáli podľa požadovaných údajov a odošle rezervačný formulár. Klient je povinný pred odoslaním rezervácie skontrolovať zadávané údaje. V prípade, že si klient takto rezerváciu neskontroluje, CK nezodpovedá za žiadne prípadné škody, ktoré by klientovi takýmto konaním vznikli.

Odoslaním rezervačného formulára klient potvrdzuje, že:

a) si prečítal a oboznámil sa so znením týchto všeobecných zmluvných podmienok, ktoré sa na vykonanie rezervácie a poskytnutie služieb vzťahujú a že so znením týchto podmienok súhlasí,

b) sa oboznámil s podmienkami zájazdu vzťahujúcimi sa najmä na charakteristiku zájazdu a jeho cenu,

c) údaje uvedené v rezervácii sú úplné, správne a pravdivé,

d) disponuje splnomocnením ostatných účastníkov zájazdu, ktorých uviedol v rezervácii zájazdu, že ho splnomocnili prihlásením na zájazd,

e) klient súhlasí so spracovaním poskytnutých osobných údajov za účelom vykonania rezervácie a uzavretia Zmluvy a realizácie služieb z nej vyplývajúcich.

2.2 Po vytvorení rezervácie, CK zašle klientovi e-mailom potvrdenie so základnými informáciami o zájazde, Zmluvu podpísanú zmluvnou stranou CK a zálohovú faktúru spolu so všetkými údajmi potrebnými k vykonaniu úhrady.

2.3 V prípade, že CK vyžaduje doplnenie ďalších údajov, bude o tom klient upovedomený telefonicky alebo e-mailom na poskytnutú e-mailovú adresu. V prípade, ak klient údaje nedoplní alebo ich nedodá včas, je CK oprávnená rezerváciu zrušiť a nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú škodu, ktorá by klientovi mohla vzniknúť.

2.4 Rezerváciu je možné až do momentu úhrady zálohy ceny zájazdu upraviť, zmeniť alebo zrušiť bez poplatkov. Po úhrade ceny zájazdu alebo zálohy, podliehajú akékoľvek zmeny a storno zájazdu podmienkam stanovených týmito zmluvnými podmienkami, s ktorými je klient povinný sa oboznámiť pred vykonaním rezervácie.

2.5 CK je oprávnená rezerváciu zrušiť z dôvodu:

a) obsadenosti zájazdu,

b) technických problémov, pre ktoré CK nemôže rezerváciu vykonať,

c) riadneho neposkytnutia požadovaných údajov,

d) ak nedôjde k úhrade zálohy resp. celej ceny zájazdu klientom v stanovenej lehote,

e) inej povahy, pre ktorú CK nemôže rezerváciu vykonať; o tomto dôvode CK klienta informuje.

2.6 O zrušení rezervácie informuje CK klienta e-mailom. V prípade, ak dôjde k zrušeniu rezervácie podľa tohto ustanovenia a klient už uhradil zálohu alebo celú cenu zájazdu, CK uhradenú čiastku klientovi vráti do 5 pracovných dní.

3. Zmluvný vzťah

3.1 Zmluvný vzťah medzi CK a klientom vzniká na základe platne uzatvorenej Zmluvy.

3.2 Zmluva platí pre všetky ďalšie osoby na nej uvedené. Za neplnoletú osobu podpisuje Zmluvu jej zákonný zástupca. Zákonný zástupca podpisom zmluvy berie na vedomie a súhlasí s tým, že účasť neplnoletej osoby na bežeckom podujatí nie je možná.

3.3 Informácie uvedené na portáli príp. iná písomná forma ponuky tvoria súčasť Zmluvy. CK si vyhradzuje právo uviesť v špeciálnych písomných ponukách odlišné podmienky a špecifikácie, ktoré majú prednosť pred týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami.

3.4 Klient po obdržaní Zmluvy podpísanej zmluvnou stranou CK,  túto potvrdí svojím podpisom a s priloženým dokladom o zaplatení zálohovej úhrady (výpis z bankového účtu, doklad o vklade na účet, ústrižok poštovej poukážky) zašle na adresu CK uvedenú v bode 1 týchto zmluvných podmienok.

3.5 Potvrdením zmluvného vzťahu sa CK zaväzuje, že klientovi obstará vopred ponúkaný zájazd. Potvrdením zmluvného vzťahu vzniká CK právo na zaplatenie ceny zájazdu alebo jeho časti klientom.

3.6 Potvrdením zmluvného vzťahu klient dosvedčuje, že do zmluvného vzťahu vstupuje dobrovoľne a súčasne sa zaväzuje, že zaplatí dohodnutú sumu za objednaný zájazd. V prípade, že klient uzatvára Zmluvu v prospech ďalších účastníkov zájazdu uvedených v rezervácii zájazdu a na Zmluve, potvrdzuje podpisom Zmluvy, že disponuje písomným splnomocnením ostatných účastníkov konať v ich mene a súhlasom na uzatvorenie Zmluvy a poskytnutie ich osobných údajov pre potreby CK.  Ďalej sa klient aj v mene týchto osôb zaväzuje na splnenie záväzkov voči CK a súčasne sa zaväzuje bezodkladne odovzdať ostatným účastníkom zájazdu informácie určené CK pre klientov. Zaplatenie celej ceny zájazdu je klient povinný na výzvu CK preukázateľným spôsobom doložiť.

3.7 Právo účasti na zájazde vzniká klientovi a ďalším účastníkom uvedeným v Zmluve zaplatením dohodnutej ceny zájazdu v plnej výške a splnením ostatných podmienok špecifikovaných v ponuke zájazdu.

4. Cenové a platobné podmienky

4.1 Ceny zájazdov a súvisiacich služieb organizovaných CK sú zmluvnými cenami dojednanými dohodou medzi CK a klientom. Záväzná a dohodnutá cena je uvedená na Zmluve potvrdenej CK. Nároky na zľavy uplatňuje klient sám pred uzatvorením Zmluvy. Zľavy nie je možné uplatňovať dodatočne.

4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že CK je oprávnená jednostranným úkonom zvýšiť cenu zájazdu resp. služieb v prípade, že dôjde k:

a) zvýšeniu dopravných nákladov vrátane cien pohonných látok,

b) zmene kurzu národnej meny použitého na určenie ceny zájazdu v priemere o viac ako 5% v prípade, že k tomuto zvýšeniu dôjde do 21. dňa pred začiatkom zájazdu.

4.3 Ak dôjde k zmenám podľa predchádzajúceho bodu do 21. dňa pred začiatkom zájazdu, CK cenu zájazdu uvedenú v Zmluve jednostranne zvýši:

a) o čiastku, o ktorú sa zvýši cena v prípade ods. 4.2 písmena a) oproti cene zájazdu, ktorá bola vopred zverejnená,

b) o čiastku zodpovedajúcu navýšeniu menového kurzu národnej meny použitého na stanovenie ceny zájazdu nad hodnotu 5% podľa ods. 4.2 písmena b) tohto článku.

4.4 Písomné oznámenie o zvýšení ceny je CK povinná klientovi odoslať najneskôr 21 dní pred začatím zájazdu.

4.5 Klient môže zálohovú platbu za objednaný zájazd uhradiť poštovou poukážkou, bankovým prevodom alebo priamym vkladom na účet – na základe zálohovej faktúry. Zálohová faktúra je súčasťou potvrdzujúceho e-mailu o rezervácii zájazdu. Je na zvážení klienta, aby zvolil primeraný spôsob platby tak, aby bola plná fakturovaná suma pripísaná na účet CK včas, t.j. do doby splatnosti uvedenej na faktúre. Klient je povinný pri platbe ako variabilný symbol uvádzať číslo faktúry. Neuvedenie správneho variabilného symbolu je považované za neuhradenie faktúry so všetkými následkami.

4.6 CK inkasuje od klienta dohodnutú zálohu podľa zálohovej faktúry, spravidla vo výške 50% ceny zájazdu (vrátane fakultatívnych resp. doplnkových služieb) pri uzatvorení Zmluvy. Klient sa zaväzuje zaplatiť doplatok ceny zájazdu najneskôr 21 dní pred začatím zájazdu. Poplatky za zmeny v rezervácii, stornopoplatky a uplatňované nároky na náhradu škody sú splatné ihneď.

4.7 V prípade uzavretia zmluvného vzťahu v lehote kratšej ako 21 dní pred začatím zájazdu sa klient zaväzuje zaplatiť dohodnutú cenu v plnej výške už pri podpise Zmluvy.

4.8 Klient súhlasí s tým, aby mu faktúra bola zaslaná e-mailom.

4.9 V cene zájazdu je preprava batožiny do celkovej hmotnosti 20 kg na jedného účastníka zájazdu, ak v podmienkach zájazdu nie je uvedené inak.

5. Práva a povinnosti klienta

5.1 K právam klienta patrí najmä:

a) právo na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb,

b) právo vyžadovať od CK informácie, ktoré sa týkajú zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb,

c) právo odstúpiť od Zmluvy podľa článku 9 týchto všeobecných zmluvných podmienok kedykoľvek pred začiatkom zájazdu za podmienky uhradenia vypočítaného stornopoplatku,

d) právo na reklamáciu nedostatkov a zároveň náležité vybavenie reklamácie v súlade s článkom 8 týchto všeobecných zmluvných podmienok,

e) právo na ochranu údajov, ktoré klient uvádza v Zmluve a v ostatných dokladoch, pred nepovolanými osobami,

f) právo písomne oznámiť CK pred začiatkom zájazdu, že sa namiesto neho zúčastní iná osoba v oznámení uvedená. Toto právo však môže klient uplatniť iba v lehote do 14 dní pred začatím zájazdu. Uplynutím tejto lehoty mu toto právo zaniká. Oznámenie musí obsahovať vlastnoručne podpísané písomné vyhlásenie nového klienta, že súhlasí s uzatvorenou Zmluvou, s týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami a že spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na zájazde. Dňom doručenia oznámenia sa osoba v ňom uvedená stáva klientom, ktorý vstupuje do práv a povinností pôvodného klienta, pričom pôvodný klient a nový klient spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny zájazdu a úhradu nákladov, ktoré CK v súvislosti s touto zmenou vzniknú. Nový klient nemá nárok na zohľadnenie akcií, zliav a poistenia, ktoré boli spojené výhradne s osobou pôvodného klienta. CK má nárok na úhradu nákladov, ktoré jej v súvislosti so zmenou klienta vzniknú. Klient ďalej berie na vedomie, že ak organizačné pokyny organizátora športového podujatia nedovoľujú zmenu mena registrovanej osoby a nie je možné vykonať novú registráciu, nový klient nebude môcť štartovať na tomto podujatí.

5.2 K povinnostiam klienta patrí najmä:

a) poskytnúť CK súčinnosť potrebnú na riadne zabezpečenie a poskytnutie zájazdu, najmä pravdivo a úplne uviesť údaje pre účely Zmluvy, vrátane akýchkoľvek zmien týchto údajov a predložiť ďalšie doklady podľa požiadavky CK,

b) zaplatiť cenu zájazdu v súlade s článkom 4 týchto všeobecných zmluvných podmienok a na výzvu CK zaplatenie preukázať dokladom,

c) bez zbytočného odkladu a v lehote stanovenej CK oznamovať svoje stanovisko k prípadným zmenám v podmienkach a obsahu dohodnutých služieb,

d) oznámiť CK, že zájazdu sa zúčastní príslušník inej štátnej národnosti,

e) prevziať od CK doklady potrebné na realizáciu zájazdu a riadne ich skontrolovať pred začatím zájazdu,

f) zabezpečiť u osôb mladších ako 15 rokov sprievod a dohľad dospelého účastníka počas zájazdu,

g) pri zájazdoch, kde sa to vyžaduje, zabezpečiť od svojho ošetrujúceho lekára potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, tzv. Medical certificate, podľa vzoru a pokynov CK,

h) rešpektovať informácie a doporučenia uvedené v Pokynoch k zájazdu,

i) riadiť sa pokynmi CK, sprievodcu, delegáta alebo iného určeného zástupcu CK a dodržiavať stanovený program,

j) dbať o včasné a riadne uplatnenie prípadných nárokov voči dodávateľom služieb podľa článku 6 týchto všeobecných zmluvných podmienok,

k) počínať si tak, aby nedošlo ku ohrozeniu, obmedzeniu, škodám na zdraví alebo majetku na úkor ostatných účastníkov zájazdu, dodávateľov služieb alebo CK,

l) uhradiť prípadnú škodu, ktorú spôsobil v dopravnom prostriedku, ubytovacom alebo inom zariadení, kde čerpal služby zájazdu potvrdené podľa Zmluvy,

m) uhradiť všetky náklady a škody vzniknuté v súvislosti s jeho vylúčením z účasti na zájazde v prípade, ak svojim konaním ohrozil alebo rušil priebeh alebo program zájazdu, alebo závažným spôsobom porušil právne predpisy, poškodil cudzí majetok a práva ostatných účastníkov zájazdu, dodávateľov služieb a CK,

n) dostaviť sa na miesto odchodu resp. pobytu v stanovenom čase so všetkými dokladmi. Všetky náklady, ktoré klientovi vzniknú nedodržaním colných a pasových predpisov krajiny, do ktorej sa realizuje zájazd príp. tranzitných krajín, znáša klient.

5.3 V prípadoch, že klient alebo účastník zájazdu obmedzuje z akéhokoľvek dôvodu počas trvania zájazdu svojim nevhodným alebo dohodnutým pravidlám odporujúcim konaním CK ako organizátora zájazdu, jeho zástupcov, zmluvných partnerov alebo iných účastníkov zájazdu (hrubým, nekultúrnym či hlučným správaním, nadmerným použitím alkoholu, omamných látok a pod.), porušuje pokyny CK, narúša plynulý časový priebeh zájazdu či poškodzuje cudzí majetok, je takéto konanie pokladané za podstatné porušenie podmienok Zmluvy a súčasne za poškodzovanie ostatných účastníkov zájazdu a zástupca CK je oprávnený vyvodiť voči nemu postih spočívajúci v neposkytnutí ďalších služieb počas zájazdu alebo aj vylúčenia z prepravy, prípadne aj z celého zájazdu. V prípade, keď dôjde k vylúčeniu klienta, je CK oprávnená jednostranne zrušiť Zmluvu bez náhrady či akéhokoľvek nároku na odškodnenie vylúčeného za nevyužité služby.

6. Práva a povinnosti CK

6.1 CK je povinná:

a) mať uzatvorenú zmluvu o poistení zájazdu pre prípad jej úpadku,

b) pred uzatvorením Zmluvy informovať klienta o skutočnostiach, ktoré sú jej známe a ktoré majú vplyv na rozhodnutie klienta o kúpe zájazdu,

c) najneskôr 7 dní pred začatím zájazdu poskytnúť klientovi písomne pokyny na zájazd a to ich zaslaním na adresu klienta uvedenú v Zmluve, alebo iným spôsobom dohodnutým s CK; Pokyny na zájazd sa poskytujú len jednému klientovi zo Zmluvy a to na jeho adresu uvedenú v Zmluve.

6.2 CK nie je povinná poskytnúť klientovi plnenia nad rámec vopred písomne potvrdených a zaplatených služieb.

6.3 CK je povinná odovzdať klientovi doklady týkajúce sa poistenia svojej insolventnosti, ako aj cestovného poistenia liečebných nákladov klienta v zahraničí (ak bolo uzatvorené prostredníctvom CK).

6.4 CK má právo na náhradu škody spôsobenej klientom alebo iným  účastníkom zájazdu uvedeným v Zmluve, a to porušením týchto všeobecných zmluvných podmienok.

7. Zmeny dohodnutých služieb

7.1 Ak je CK nútená pred začiatkom zájazdu zmeniť podstatnú podmienku Zmluvy, navrhne klientovi zmenu Zmluvy. Ak navrhovaná zmena Zmluvy vedie aj k zmene ceny zájazdu, musí sa v návrhu uviesť nová cena. Klient má právo sa rozhodnúť, či so zmenou súhlasí, alebo či od Zmluvy odstúpi bez zaplatenia stornopoplatkov. Svoje rozhodnutie musí písomne oznámiť CK v lehote ňou  určenej v návrhu zmeny.

7.2 Ak po začiatku zájazdu CK neposkytne klientovi služby alebo ich podstatnú časť riadne a včas alebo zistí, že mu ich nebude môcť poskytnúť, aj keď ju k tomu Zmluva zaviazala, je povinná bezodkladne urobiť také opatrenia, aby zájazd mohol pokračovať.

7.3 CK je oprávnená uskutočňovať operatívne zmeny programu a poskytovaných služieb počas zájazdu, pokiaľ nie je možné z mimoriadnych dôvodov zabezpečiť pôvodne dohodnutý program a služby. V týchto prípadoch je CK povinná:

a) zabezpečiť náhradný program a služby v kvalite a rozsahu čo najviac porovnateľnom a zodpovedajúcom charakteru pôvodných služieb, pričom v prípade zabezpečenia služieb na minimálne rovnakej úrovni sú všetky ďalšie nároky klienta vylúčené, alebo

b) vrátiť klientovi zaplatenú cenu za neposkytnuté, resp. náhradným plnením nekompenzované služby, alebo

c) poskytnúť klientovi zľavu zo zaplatenej ceny služieb, ktoré boli zahrnuté do ceny zájazdu a neboli poskytnuté v plnom rozsahu alebo za ktoré nebolo poskytnuté náhradné plnenie.

7.4 CK si vyhradzuje právo na zmenu vecného aj časového programu zájazdu z dôvodu zásahu vyššej moci, z dôvodu rozhodnutia orgánov štátnej moci alebo z dôvodu mimoriadnych udalostí, ktoré nemohla predvídať ani odvrátiť.

8. Reklamačné konanie a zodpovednosť za škody

8.1 V prípade, že rozsah alebo kvalita poskytnutých služieb je objektívne na nižšej ako pôvodne dohodnutej úrovni, vzniká klientovi nárok na odstránenie chybne poskytovanej služby a právo na reklamáciu.

8.2 Klient je povinný uplatniť nárok na odstránenie chybne poskytnutej služby bezodkladne, a to priamo na mieste u dodávateľa služby alebo u povereného zástupcu CK tak, aby mohla byť okamžite zjednaná náprava. Klient je povinný poskytovať CK maximálnu súčinnosť, aby bolo možné nedostatky čo najúčinnejšie odstrániť a zabránilo sa vzniku akýmkoľvek škodám alebo aby sa ich rozsah znížil.

8.3 O uplatnení práva na odstránenie chybne poskytnutej služby je potrebné urobiť písomný záznam v spolupráci so zástupcom CK. Písomný záznam klient predkladá pri uplatnení práva na reklamáciu.

8.4 Svoje reklamačné nároky musí klient uplatniť písomne v CK bezodkladne, najneskôr však do 3 mesiacov od skončenia zájazdu alebo v prípade, že sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť podľa Zmluvy, inak právo na reklamáciu zaniká. Uplatnenie nárokov je možné vykonať poštou na adresu podľa bodu 1 týchto zmluvných podmienok alebo elektronicky na adrese info@obehnisvet.sk. Na uznanie nárokov pri chybne poskytnutej službe klient predloží písomný záznam urobený podľa predchádzajúceho bodu.

8.5 Reklamácia musí obsahovať najmä informácie o identifikačných údajoch klienta, ktorý uplatňuje reklamáciu, definovanie reklamovanej služby, uvedenie skutočností rozhodujúcich pre posúdenie reklamácie a požadované nároky z reklamácie. Na všetky reklamácie podané v súlade s týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami je CK po prešetrení povinná odpovedať písomnou formou, a to najneskôr do 30 dní od doručenia reklamácie.

8.6 CK je zbavená zodpovednosti za škodu spôsobenú porušením jej povinností pri poskytovaní služieb alebo odstúpením od Zmluvy, ak škodu nezavinila ona ani jej zmluvní partneri a škoda bola spôsobená klientom alebo treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním služieb alebo udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídaných okolností.

8.7 CK nezodpovedá za úroveň tých služieb, ktoré si klient sám objedná u tretích osôb. CK však zodpovedá klientovi za porušenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy bez ohľadu na to, či má tieto záväzky splniť CK alebo iný dodávateľ  služby, ktorá sa poskytuje v rámci zájazdu.

8.8 Každý klient je osobne zodpovedný za dodržiavanie pasových, colných, devízových, tranzitných, zdravotných, dopravných a ďalších predpisov Slovenskej republiky, ako aj predpisov, zákonov a zvyklostí krajiny do ktorej cestuje, resp. cez ňu tranzituje.

8.9 Zmeny a odchýlky jednotlivých služieb sú v nevyhnutných prípadoch možné. V prípade uvedených zmien bude CK bezodkladne informovať klienta. Za riadne poskytnutie dopravy na miesto zájazdu sa považuje aj poskytnutie dopravy so zmenenou trasou, ak k uvedenej vynútenej zmene prišlo bezprostredne pred zájazdom alebo počas trvania zájazdu.

8.10 Aj v prípade obsadenia izby v neskorých nočných resp. skorých ranných hodinách sa uplynulá noc počíta ako poskytnuté ubytovanie.

9. Odstúpenie od zmluvy, zrušenie zájazdu

9.1 CK môže pred začiatkom zájazdu od Zmluvy odstúpiť len z dôvodu zrušenia zájazdu alebo z dôvodu porušenia zmluvne dohodnutých povinností klientom.

9.2 CK je oprávnená zrušiť zájazd najneskôr 21 dní pred plánovaným začatím zájazdu, pričom o tejto skutočnosti je povinná zaslať klientovi oznámenie najneskôr do 21 dní pred nástupom na zájazd.

9.3 Ak CK zruší zájazd v lehote kratšej ako 20 dní pred termínom jeho začatia, klient má právo na primeranú náhradu škody.

9.4 CK si vyhradzuje právo zrušiť zájazd, ktorého uskutočnenie je sťažené alebo nemožné v dôsledku nepredvídateľných mimoriadnych udalostí (napr. vojna, teroristický útok, povstanie, zemetrasenie, iné živelné pohromy, šírenie nákazlivej choroby, rozhodnutie štátnych orgánov a pod.), ktoré nebolo možné pri uzatváraní Zmluvy predvídať a ktorým nebolo možné zabrániť. V prípade, ak dôjde k zrušeniu zájazdu zo strany CK, bude klientovi poskytnutá možnosť výberu náhradného zájazdu alebo bezodkladné vrátenie už zaplatenej úhrady za objednané služby. CK je oprávnená zrušiť zájazd aj z iných dôvodov než uvedených v tomto článku, v súlade s podmienkami, uvedenými v bode 9.2 tohto článku.

9.5 Klient má právo odstúpiť od Zmluvy kedykoľvek pred začiatkom nástupu na zájazd:

a) bez udania dôvodu,

b) z dôvodu podstatného porušenia povinností CK vyplývajúcich zo Zmluvy.

9.6 Oznámenie o odstúpení od Zmluvy zašle klient doporučene, prípadne doručí CK  iným preukázateľným spôsobom. Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia.

9.7 V prípade storna účasti na zájazde jednej osoby z viacerých uvedených v Zmluve, cena pre ostatných účastníkov podľa danej Zmluvy sa upraví podľa nového zloženia osôb.

9.8 Zrealizovaná platba za zájazd nebude vrátená, ak sa klient nezúčastnil zájazdu z viny na strane klienta; pokiaľ sa nedostavil na miesto odchodu podľa pokynov zájazdu alebo bol vrátený z colného pásma pre nedodržanie pasových, colných, devízových a iných predpisov.

9.9 Ak nie je dôvodom odstúpenia od Zmluvy podstatné porušenie povinnosti CK  stanovené Zmluvou, alebo ak CK odstúpi od Zmluvy z dôvodu porušenia povinností klienta, je klient povinný zaplatiť CK stornopoplatok. Výška stornopoplatku je stanovená podľa počtu dní pred nástupom na zájazd a účtuje sa vo výške:

25% z ceny objednaného zájazdu minimálne však 33,00 EUR + poistné/ osoba od uzatvorenia Zmluvy do 60. dňa pred nástupom na zájazd,50% z ceny objednaného zájazdu + poistné/osoba od 59. dňa do 30. dňa pred nástupom na zájazd,75% z ceny objednaného zájazdu + poistné/osoba od 29. dňa do 10. dňa pred nástupom na zájazd,

100% z ceny objednaného zájazdu + poistné/osoba od 9.dňa pred nástupom na zájazd a ak zákazník zruší zájazd v deň nástupu na zájazd, nedostaví sa k odchodu, odchod zmešká alebo je vylúčený zo zájazdu.

9.10 Nárok na náhradu škody, prevyšujúcej výšku uhradeného stornopoplatku, ktorá vznikla CK odstúpením klienta od Zmluvy, nie je uhradením stornopoplatku dotknutý.

9.11 Na určenie počtu dní pre výpočet stornopoplatku je rozhodujúci deň, ktorým nastávajú účinky odstúpenia od Zmluvy. Tento deň sa tiež započítava do stanoveného počtu dní. Do počtu dní sa nezapočítava deň odchodu resp. nástupu na zájazd.

9.12 CK má právo odpočítať stornopoplatok + poistné, príp. svoj nárok na náhradu škody od zloženej zálohy alebo zo zaplatenej ceny zájazdu.

10. Osobné údaje

10.1 Klient podpísaním Zmluvy udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v Zmluve za účelom zabezpečovania a poskytnutia zmluvne dohodnutých služieb a pre plnenie povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi, a to na dobu potrebnú k zabezpečovaniu práv a povinností, ktoré vyplývajú zo zmluvných vzťahov medzi klientom a CK, vrátane sprístupnenia týchto údajov obchodným partnerom CK a cezhraničného toku osobných údajov do krajiny pobytu resp. tranzitu výlučne za účelom zabezpečenia zmluvných služieb pre klienta. Odvolanie súhlasu je možné po predchádzajúcej dohode klienta a CK. Vyššie uvedené prehlásenie a súhlas klienta udeľuje aj v mene ostatných účastníkov zájazdu, a to na základe ich písomného súhlasu, o ktorom vyhlasuje, že ním preukázateľne disponuje.

11. Poistenie insolventnosti

11.1 CK má v súlade so zákonom č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr v platnom znení uzatvorenú zmluvu o poistení zájazdu pre prípad jej úpadku s Kooperativa poisťovňa, a.s. ako poisťovateľom. Na základe tejto zmluvy vzniká klientovi ako poistenému, na ktorého sa vzťahuje uzavretá Zmluva, právo na poistné plnenie v prípadoch, keď CK z dôvodu svojho úpadku:

a) neposkytne klientovi dopravu z miesta pobytu v zahraničí do SR, ak je táto súčasťou zájazdu,

b) nevráti v opodstatnených prípadoch klientovi zaplatenú zálohu alebo cenu zájazdu v prípade, ak sa zájazd neuskutočnil,

c) nevráti klientovi rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade, ak zájazd bol poskytnutý sčasti.

11.2 Klient, v prípade vzniku poistnej udalosti spôsobenej úpadkom CK, je povinný najmä:

a) najneskôr do 6 mesiacov odo dňa vzniku škodovej udalosti písomne oznámiť túto skutočnosť poistiteľovi; písomná forma sa nevyžaduje v prípade čl. 11.1 písmena a),

b) poskytnúť poistiteľovi potrebnú súčinnosť pri zisťovaní rozsahu a výšky svojich nárokov na poistné plnenie, najmä predložiť poistiteľovi Zmluvu a ďalšie doklady, ktoré sú rozhodujúce pre posúdenie vzniku práva poisteného na poistné plnenie a jeho výšku, ako aj umožniť poistiteľovi vykonať šetrenie, ktoré je s tým spojené,

c) zabezpečiť voči inému právo na náhradu škody, či iné obdobné právo.

11.3 Ak klient ako poistený poruší vyššie uvedené povinnosti, je poistiteľ oprávnený znížiť poistné plnenie podľa toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah povinnosti poistiteľa plniť.

11.4 CK odovzdá klientovi súčasne so Zmluvou doklad, ktorý obsahuje informácie o uzatvorenom poistení zájazdu s označením poistiteľa, podmienok poistenia zájazdu a spôsobu oznámenia poistnej udalosti.

11.5 Podrobné znenie Všeobecných poistných podmienok pre povinné zmluvné poistenie zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie je klientovi k dispozícii na portáli.

12. Záverečné ustanovenia

12.1 Tieto všeobecné zmluvné podmienky platia pre účastníkov zájazdov CK a sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

12.2 Klient svojim podpisom Zmluvy potvrdzuje, že:

a) sú mu známe tieto všeobecné zmluvné podmienky, ako aj ďalšie informácie uvádzané na portáli viažuce sa k príslušnému zájazdu a súhlasí s nimi,

b) porozumel všetkým prezentovaným skutočnostiam a podmienkam a bude ich rešpektovať a dodržiavať,

c) nie je si vedomý žiadnych obmedzení, ktoré by mu bránili v riadnej účasti na zájazde a zodpovedá za svoju zdravotnú pripravenosť na absolvovanie zájazdu a za splnenie deklarovaných podmienok stanovených pre účasť na konkrétnom zájazde.

12.3 Klient zároveň potvrdzuje, že so všetkými jemu známymi a so zájazdom súvisiacimi skutočnosťami (v zmysle vyššie uvedeného) oboznámil aj ostatných účastníkov zájazdu uvedených na Zmluve o obstaraní zájazdu a títo ho k ich prihláseniu na zájazd a k súhlasu so zmluvnými podmienkami písomne splnomocnili. Prípadná neplatnosť niektorých ustanovení všeobecných zmluvných podmienok a Zmluvy nemá vplyv na ich ostatný obsah.

12.4 CK svojim klientom odporúča absolvovať adekvátnu lekársku kontrolu, uzatvoriť si cestovné poistenie liečebných nákladov v zahraničí a poistenie pre prípad, že klientovi vzniknú náklady v súvislosti s jeho odstúpením od Zmluvy v prípade nehody alebo ochorenia.

12.5 CK si vyhradzuje právo na aktualizáciu a zmeny informácií uvedených na portáli.

12.6 Klient uhradením zájazdu dáva CK svoj súhlas s uverejnením fotografií zhotovených počas zájazdu, na ktorých sa nachádza, v propagačných materiáloch CK.